در صورت خرید بالای  50 هزار تومان %20   و

100 هزار تومان %30 تخفیف داده خواهد شد